atatürkün hayatı

İşte Atamızın Hayatı ve Yaptığı İnkılâplar yıl yıl yazdım beğeneceğinizi umarım:

1881 – 1914


19 Mayıs 1881 Atatürk'ün Selanik'te doğuşu.

1893 Mustafa'nın Selanik Rüştiyesi'ne yazılması ve öğretmeni Mustafa Efendi'nin kendisine "KEMAL" adını takması.

1896 Mustafa Kemal'in Selanik Askeri Rüştiyesi'ni bitirerek Manastır Askeri İdadisi'ne girişi.

13 Mart 1899 Mustafa Kemal'in Manastır Askeri İdadisi'ni bitirerek, İstanbul'da Harp Okuluna girişi.

10 Şubat 1902 Mustafa Kemal'in Harp Okulu'nu teğmen rütbesi ile bitirerek, Harp Akademisine geçişi.

11 Ocak 1905 Mustafa Kemal'in Kurmay Yüzbaşı olarak Harp Akademisi'nden mezun oluşu ve merkezi Şam'da bulunan 5. Ordu emrine verilmesi.

Ekim 1906 Mustafa Kemal'in bazı arkadaşlarıyla birlikte Şam'da gizli "Vatan ve Hürriyet" cemiyetini kurması.

20 Haziran 1907 Mustafa Kemal'in rütbesinin (Kolağası)lığına kıdemli Yüzbaşı'lığına yükseltilmesi.

13 Ekim 1907 Mustafa Kemal'in Selanik'teki III. Orduya atanması.

15–16 Nisan 1909 Mustafa Kemal'in 31 Mart (13 Nisan) ayaklanması üzerine Hareket Ordusunun Kurmay Başkanı olarak İstanbul'a hareket etmesi.

6 Eylül 1909 Mustafa Kemal'in Selanik'te III. Ordu Piyade Subay Talimgâhı Komutanı olması (Aynı yıl içinde Kolağası rütbesiyle 38. Piyade Alayı Komutanı olmuştur.)

Mayıs 1910 Mustafa Kemal'in Mahmut Şevket Paşa'nın Kurmay Başkanı olarak Arnavutluk hareketlerinde bulunması.

Eylül 1910 Fransa'da yapılan manevralara Türk Ordusu Temsilcisi olarak katılması.

13 Eylül 1911 Mustafa Kemal'in İstanbul'da Genelkurmay'a nakledilmesi.

27 Kasım 1911 Mustafa Kemal'in İtalyan-Osmanlı Trablus Savaşı'nda Tobruk taarruzunu başarıyla idare etmesi.

25 Kasım 1912 Mustafa Kemal'in Bahrisefd Boğazı (Çanakkale) Kuvay-ı Mürettebesi Hareket Şubesi Müdürlüğüne atanması.

27 Ekim 1913 Mustafa Kemal'in Sofya Ataşemiliteri olması.

1 Mart 1914 Mustafa Kemal'in Yarbay'lığa yükselmesi.

YIL: 1915

2 Şubat 1915 Mustafa Kemal'in Tekirdağ'da 19. Tümen'i kurmaya başlaması.25 Şubat 1915’te Tümen'in kuruluşunu tamamlayarak Maydos'a gelmiştir.

25 Nisan 1915 İtilaf Devletleri'nin, Arıburnu'na asker çıkarmaları üzerine Mustafa Kemal'in Tümeniyle düşmanı önleyerek durdurması.

1 Haziran 1915 Mustafa Kemal'in Albay'lığa yükselmesi.

8–9 Ağustos 1915 Mustafa Kemal'in Anafartalar Grubu Komutanlığına atanması.

10 Ağustos 1915 Mustafa Kemal'in bizzat idare ettiği taarruzla Anafartalar cephesi'nde düşmanı geri atması.

17 Ağustos 1915 Mustafa Kemal'in Kireçtepe'de zafer kazanması.

21 Ağustos 1915 Mustafa Kemal'in İkinci Anafartalar Zaferi'ni kazanması.
YIL: 1916

14 Ocak 1916 Mustafa Kemal'in Edirne'de XVI. Kolordu Komutanlığına başlaması.

1 Nisan 1916 Mustafa Kemal'in Mirliva'lığa (Tuğgeneral) yükselmesi.

7–8 Ağustos 1916 Mustafa Kemal'in Bitlis ve Muş'u düşman elinden geri alması.
YIL: 1917

7 Mart 1917 Mustafa Kemal'in Diyarbakır'daki II. Ordu Komutanı vekilliğine atanması.

16 Mart 1917 Mustafa Kemal'in Diyarbakır'daki II. Ordu Komutanlığına asil olarak atanması.

5 Temmuz 1917 Mustafa Kemal'in Halep'teki VII. Ordu Komutanı sıfatıyla, memleketin, Ordunun durumunu açıklayan tarihi raporunu göndermesi.

15 Ekim 1917 Mustafa Kemal'in VII. Ordu komutanlığından ayrılarak İstanbul'a dönmesi.

15 Aralık 1917 Mustafa Kemal'in Veliaht Vahdettin ile Almanya'ya gitmesi.

16 Aralık 1917 Mustafa Kemal'e "Birinci rütbeden Kılıçlı Mecidi Nişanı" verilmesi.
YIL: 1918

4 Ocak 1918 Almanya gezisinden dönmesi.

7 Ağustos 1918 Mustafa Kemal'in Filistin'de bulunan VII. Ordu Komutanlığına ikinci defa tayin edilmesi.

26 Ekim 1918 Mustafa Kemal'in komuta ettiği VII. Ordu Birlikleri tarafından düşman taarruzunun Halep'in kuzeyinde bugünkü sınırlarımız üzerinde durdurulması.

31 Ekim 1918 Mustafa Kemal'in YILDIRIM ORDULARI GRUBU Komutanı olması.

13 Kasım 1918 Mustafa Kemal'in Yıldırım Orduları grubu Komutanlığının lağvı üzerine İstanbul'a gelmesi.
YIL: 1919

30 Nisan 1919 Mustafa Kemal'in IX Ordu Müfettişi olması.

15 Mayıs 1919 Mustafa Kemal'in Padişah vahdettin ile görüşmesi.

16 Mayıs 1919 Mustafa Kemal'in Samsun'a gitmek üzere Bandırma vapuru ile İstanbul'dan ayrılması.

19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması.

21/22 Haziran 1919 Mustafa Kemal'in, Amasya'dan gönderdiği genelge ile milli kuvvetleri bir gaye ve bir teşkilat çevresinde toplamak amacıyla Sivas Kongresi'ni toplamaya çağırması.

26 Haziran 1919 Amasya'dan Sivas'a hareketi.

28 Haziran 1919 Balıkesir'de civar vilayetlerin murahhaslarından mürekkep, Kuvay-ı Milliye Kongresi'nin toplanması.

3 Temmuz 1919 Mustafa Kemal'in kongre için Erzurum'a ilk gelişi.

8–9 Temmuz 1919 Mustafa Kemal'in resmi görevinden (Ordu Müfettişliğinden) istifası.

23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi'nin toplanması ve Mustafa Kemal'in Sivas Kongresi'ne Başkan seçilmesi.

11 Eylül 1919 Mustafa Kemal'in, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsiliyesi Başkanlığına seçilmesi.

12 Eylül 1919 Anadolu ve İstanbul irtibatlarının kesilmesi.

7 Ekim 1919 Mebus intibahatına (milletvekili seçimine) başlanacağının ilanı.

10 Ekim 1919 İkinci reddi ilhak kongresinin Balıkesir'de toplanması.

20–22 Ekim 1919 Mustafa Kemal'in, İstanbul'dan gelen Bahriye Nazırı Salih Paşa ile Amasya'da görüşmesi ve Amasya Protokolünün imzalanması.

7 Kasım 1919 Mustafa Kemal'in İstanbul'da toplanması kararlaştırılan Osmanlı Meclisi için Erzurum'dan milletvekili seçilmesi. (TBMM'nin Birinci Dönemi için yapılacak seçimde ve ondan sonraki seçimlerde Ankara'dan milletvekili seçilmiştir)

27 Aralık 1919 Mustafa Kemal'in, Heyeti Temsiliye ile birlikte Ankara'ya gelmesi.
YIL: 1920


10 Ocak 1920 Ankara Hâkimiyeti Milli Gazetesinin yayına başlaması.

12 Ocak 1920 İstanbul'da Meclis-i Mebusan'ın açılması.

28 Ocak 1920 Misak-ı Milli'nin İstanbul Meclis-i Mebusan tarafından kabulü.

10 Şubat 1920 İstanbul Meclis-i Mebusanan'ın "Felahi Vatan" Grubunun teşekkülü.

11 Şubat 1920 Maraş'ın Fransızlar tarafından tahliyesi.

3 Mart 1920 Yunanlıların ileri harekâta başlaması.

16 Mart 1920 İstanbul'un İtilaf Devletleri tarafından işgali üzerine, Mustafa Kemal'in durumu bütün devletlere ve millet meclislerine protesto etmesi ve Ankara'da yeni bir Millet Meclisi toplama teşebbüsüne geçmesi.

19 Mart 1920 Ankara'da fevkalade salahiyeti haiz bir Millet meclisi'nin toplanması hakkında Vilayetlere tebliğ.

18 Nisan 1920 İstanbul'da Hilafet Ordusu teşkiline başlanması.

23 Nisan 1920 T.B.M. Meclisi'nin Ankara'da açılması.

24 Nisan 1920 T.B.M.M'nin Mustafa Kemal'i Başkanlığa seçmesi.

29 Nisan 1920 Hıyanet-i Vatan Kanunu'nun TBMM'de kabulü.

2 Mayıs 1920 TBMM'nce Bakanların seçimine dair kanunun kabulü.

4 Mayıs 1920 Bakanlar Kurulu toplantısı.

11 Mayıs 1920 Mustafa Kemal'in İstanbul Hükümeti'nce ölüm cezasına çarptırılması. (Bu karar 24 Mayıs 1920'de Padişah tarafından onaylanmıştır.)

10 Ağustos 1920 Sevr Muahedesinin aktı.

29 Kasım 1920 İstiklal Madalyası ihdası hakkındaki kanunun TBMM'de kabulü.

YIL: 1921

9–10 Ocak 1921 I. İnönü Muharebesi.

20 Ocak 1921 İlk Anayasa Kanunu'nun esas maddelerinin kabulü.

12 Mart 1921 İstiklal Marşı'nın TBMM'ce kabulü.

10 Mayıs 1921 Mustafa Kemal tarafından TBMM'ne Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubunun kurulması ve kendisinin Grup başkanlığına seçilmesi.

13 Haziran 1921 Mustafa Kemal'in Fransız Elçisi F. Bouillion ile Ankara'da görüşmesi.

5 Ağustos 1921 Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal'e Başkomutanlık görevinin verilmesi.

15 Ağustos 1921 Sakarya Meydan Muharebesi'nin başlaması (13 Eylül 1921'e kadar)

23 Ağustos 1921 Mustafa kemal'in 22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Muharebesini idareye başlaması.

26 Ağustos 1921 Afyon cephesinde Büyük Taarruzun başlaması.

30 Ağustos 1921 Dumlupınar'da Başkumandanlık Meydan Muharebesinin kazanılması.

13 Eylül 1921 Mustafa Kemal'in Sakarya zaferini kazanması.

19 Eylül 1921 Mustafa Kemal'e TBMM tarafından Müşirlik (Mareşallik) rütbesinin ve Gazi unvanının verilmesi.
YIL: 1922

26 Ağustos 1922 Gazi Mustafa Kemal'in Kocatepe'den Büyük Taarruzu idareye başlaması.

30 Ağustos 1922 Gazi Mustafa Kemal'in Dumlupınar'da Başkomutanlık Meydan Savaşı'nı kazanması.

1 Eylül 1922 "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!" emrinin verilmesi.

2 Eylül 1922 Yunan Başkumandanı General Trikopis ile diğer kumandanlarının esir alınması.

9 Eylül 1922 Türk Ordu'sunun İzmir'e girişi.

10 Eylül 1922 Gazi Mustafa kemal'in İzmir'e girişi.

18 Eylül 1922 Batı Anadolu'nun Yunan Ordusundan tamimiyle temizlenmesi.

3 Ekim 1922 Mudanya Konferansı'nın açılması.

11 Ekim 1922 Mudanya Mütarekesi'nin akdi.

1 Kasım 1922 Gazi Mustafa kemal'in teklif ve müdafaası üzerine TBMM'nin saltanatın kaldırılmasına karar vermesi.

17 Kasım 1922 Vahdettin'in bir İngiliz gemisi ile İstanbul'dan kaçışı.

18 Kasım 1922 Abdülmecit Efendi'nin Halife seçilmesi.

20 Kasım 1922 Lozan Konferansı'nın açılması.

25 Kasım 1922 Edirne'de milli idarenin kurulması.

6 Aralık 1922 Halk Fırkası'nın kurulacağının ilanı.
YIL: 1923

13 Ocak 1923 Gazi'nin Orduyu teftişe çıkması ve kuracağı fırka hakkında halk ile temasa geçmesi.

14 Ocak 1923 Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım'ın İzmir'de ölümü.

18 Ocak 1923 Gazi'nin İzmit'te devletin müstakbel faaliyetine dair halka beyanatı.

29 Ocak 1923 Gazi Mustafa Kemal'in İzmir'de Latife (Uşaklıgil) Hanım'la evlenmesi. (5 Ağustos 1925'te ayrılmışlardır)

3 Şubat 1923 Gazi'nin, İzmir'de kadın hakları ve medreselere dair nutku.

4 Şubat 1923 Lozan Konferansı müzakeratının kesilmesi.

17 Şubat 1923 Gazi Mustafa Kemal'in, İzmir'de ilk Türkiye İktisat Kongresi'ni açması.

24 Temmuz 1923 Lozan Muahedesinin aktı.

9 Ağustos 1923 Halk Fırkasının teşekkülü.

11 Ağustos 1923 İkinci TBMM'nin açılması.

13 Ağustos 1923 Gazi Mustafa Kemal'in, Ankara Milletvekilliğini kazanması.

11 Eylül 1923 Gazi Mustafa Kemal'in Halk Partisi'ni kurması.

2 Ekim 1923 İstanbul'un İtilaf Devletleri tarafından tahliyesi.

6 Ekim 1923 Türk ordusunun İstanbul'a girişi.

13 Ekim 1923 Ankara'nın Yeni Türk Devleti'nin merkezi olduğuna dair Kanunun kabul edilişi.

29 Ekim 1923 Cumhuriyet'in ilanı. (Saat 20.30)

29–30 Ekim 1923 Gazi Mustafa Kemal'in ilk Cumhurbaşkanı seçilmesi.
YIL: 1924

7 Şubat 1924 Ecnebi mekteplerinde bina dâhilindeki dini alamet ve işaretlerin kaldırılması hakkında karar verilmesi.

14 Şubat 1924 Orduda çiftçi askerlere basit ziraat dersleri verilmesi hakkında kanunun kabulü.

15 Şubat 1924 İzmir'de halifeliğin lağvının kararlaştırılması.

1 Mart 1924 Gazi Mustafa Kemal'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açışı ve Halifeliğin kaldırılması ile öğretimin birleştirilmesi gereğini konuşmasında belirtmesi.

2 Mart 1924 Hilafetin/Şeriye ve Evkaf Vesaletlerinin ilgası-Tedrisatın tevhidi tekliflerinin kabulü.

3 Mart 1924 Hilafetin ilgası, tedrisatın tevhidi Şer'iye ve Evkaf Vekâletiyle Erkan-ı Harbiyey-i Umumiye Vekâletinin lağvı hakkındaki kanunların kabulü.

8 Nisan 1924 Şer'iye Mahkemelerinin lağvı hakkındaki Kanunun TBMM'nce kabulü.

20 Nisan 1924 Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Kanununun kabulü.

28 Ağustos 1924 İş Bankasının tesisi.
YIL: 1925
 
1 Şubat 1925 Genç'te Şeyh Sait isyanının zuhuru.

16 Şubat 1925 Tayyare Cemiyeti'nin teşekkülü.

17 Şubat 1925 Aşar'ın kaldırılması.

4 Mart 1925 Takrir-i Sükûn Kanunun neşri ve 2. İstiklal Mahkemesinin kuruluşu.

21 Nisan 1925 ATATÜRK ve Milli Mücadele Kahramanları (İsmet İnönü, Celal Bayar, Mareşal Fevzi Çakmak, Abdülhak Renda) tarafından kurulan, ilk memurlar Tüketim Kooperatifi.

23 Ağustos 1925 Gazi Mustafa Kemal'in, Kastamonu'da ilk defa şapka giymesi.

2 Eylül 1925 Türbelerin, tekke ve zaviyelerin seddipilmiye sınıfı ve devlet memurları kıyafeti kararnamelerinin ilanı.

5 Kasım 1925 Ankara Hukuk Mektebi'nin açılması.

25 Kasım 1925 Şapka kanununun TBMM'ce kabulü.

30 Kasım 1925 Tekkelerin kapatılması hakkındaki kanunun kabulü.

26 Aralık 1925 Beynelmilel takvim ve saatin kabulü.
YIL: 1926

17 Şubat 1926 Türk Medeni Kanununun kabulü.

29 Nisan 1926 Ecnebilerin kabotaj hakkının nihayet bulması.

22 Mayıs 1926 Emlak ve Eytam Bankası'nın kuruluşu.

3 Ekim 1926 İstanbul'da, Sarayburnu'nda Mustafa Kemal'in ilk heykelinin dikilmesi.
YIL: 1927

1 Temmuz 1927 Gazi Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanı sıfatıyla İstanbul'a ilk gelişi.

15/20 Ekim 1927 Gazi Mustafa Kemal'in CHP İkinci Kurultayı’nda Tarihi Büyük Nutku'nu söylemesi.

28 Ekim 1927 Türkiye'de ilk nüfus sayımının yapılması.

1 Kasım 1927 Gazi Mustafa Kemal'in ikinci defa Cumhurbaşkanlığına seçilmesi.

4 Kasım 1927 Gazi Mustafa Kemal'in Ankara Etnografya Müzesi önünde ve Yenişehir'de dikilen heykellerinin açılışı.
YIL: 1928

5 Şubat 1928 İstanbul'da hutbenin Türkçe okunmaya başlaması.

7 Mart 1928 Gazi Mustafa Kemal'in "Le Matin" gazetesi muhabirine demokrasi ile ilgili verdiği demeç.

5 Nisan 1928 C. Halk Fırkası tarafından Laiklik ilkesinin ve Anayasa değişiminin kabulü.

20 Mayıs 1928 Afgan Kralı Amanullah Han'ın Gazi Mustafa Kemal'i Ankara'da ziyareti.

24 Mayıs 1928 Latin rakamlarının kabulü.

23 Haziran 1928 Türk vatandaşlık kanununun kabulü.

26 Haziran 1928 Harf devrimi için bir kurul toplanması.

9–10 Ağustos 1928 Gazi Mustafa Kemal'in Sarayburnu'nda Türk Harfleri hakkında nutkunu söylemesi.

23 Ağustos 1928 Gazi Mustafa Kemal'in Tekirdağ’ında yeni harfler üzerine konuşması ve memurları sınava çekmesi.

25 Ağustos 1928 Ankara'da IV. Muallimler Birliği Kongre'sinde öğretmenlerin yeni harfleri öğreteceklerine dair ant içmeleri.

1 Kasım 1928 Gazi Mustafa Kemal'in yıllık söylevinde yeni harflere değinmesi.

3 Kasım 1928 Türk Harfleri Kanununun TBMM'de kabulü.

11 Kasım 1928 Millet mektepleri teşkilatına başlanması.
YIL: 1929

1 Ocak 1929 Millet mekteplerinin açılması.

30 Ocak 1929 Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti'nin kurulması.
YIL: 1930

8 Nisan 1930 1580 sayılı Belediyeler Kanununun çıkması (Kadınlara da seçme hakkı tanınıyor.)

11 Haziran 1930 T.C. Merkez Bankasının kabulü.

12 Ağustos 1930 Serbest Cumhuriyet Fırkasının kuruluşu.

17 Kasım 1930 Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kendini feshi.

23 Aralık 1930 Menemen irtica hadisesi ve Kubilay'ın şehit edilmesi.
YIL: 1931

12 Nisan 1931 Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Tarih Kurumu'nun kurulması.

4 Mayıs 1931 Mustafa Kemal'in üçüncü defa Cumhurbaşkanlığına seçilmesi.
YIL: 1932


22 Ocak 1932 Yerebatan Camisindeki Türkçe Kuran’ın ilk kez okunması.

19 Şubat 1932 Halkevlerinin kuruluşu.

12 Temmuz 1932 Türk Dil Kurumu'nun kuruluşu.

18 Temmuz 1932 Türkiye'nin Milletler Cemiyet'ine girmesi.

26 Eylül 1932 Türk Dil Kurultay'ı toplandı.

YIL: 1933

6 Şubat 1933 Gazi'nin Bursa'da gericilik olayı üzerine söyledikleri.

22 Nisan 1933 Osmanlı borçlarının tasfiyesi.

31 Mayıs 1933 İstanbul Darülfünun'un ilgasına ve Maarif Vekâletince yeni bir Üniversite kurulmasına dair kanunun kabulü.

29 Ekim 1933 Cumhuriyetin Onuncu yılının kutlanması, Gazi'nin tarihi Onuncu Yıl Nutkunu okuması.

4 Ekim 1933 Yugoslavya Kralı Aleksandre'nin, Gazi Mustafa Kemal'i İstanbul'da ziyareti.

5 Ekim 1933 Eskişehir Şeker Fabrikası'nın açılışı.
YIL: 1934

1 Ocak 1934 Türk İnkılâbı dersleri (Yüksek Tahsilde) başladı.

21 Haziran 1934 Soyadı kanununun kabulü.

16 Haziran 1934 İran Şeyhi Şahı Rıza Pehlevi'nin Gazi Mustafa Kemal'i Ankara'da ziyareti.

18 Haziran 1934 II. Dil kurultayı Dolmabahçe Saray'ında toplandı.

8 Ekim 1934 Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanındı.

24 Kasım 1934 TBMM'nin Mustafa Kemal'e ATATÜRK soyadını veren kanunu kabul edişi.

26 Kasım 1934 Lakap ve unvanların kaldırılması.

17 Aralık 1934 Atatürk'ün soyadı için bir kanun daha çıkartılması.
YIL: 1935

18 Şubat 1935 Bazı kisvelerin giyilemeyeceğine dair kanunun yayınlanması.

1 Mart 1935 Atatürk'ün dördüncü kez Cumhurbaşkanı seçilmesi.
YIL: 1936

9 Ocak 1936 Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin açılışı, ilk ders Prof. Afet İNAN tarafından verilmiştir.

6 Mayıs 1936 Ankara Devlet Konservatuarı'nın kuruluşu.

29 Mayıs 1936 Türk Bayrağı kanununun çıkarılması.

20 Temmuz 1936 Montreux'de, Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanması.

4 Eylül 1936 İngiltere Kralı Edward'ın III.'ün, İstanbul'da Atatürk'ü ziyareti.
YIL: 1937

9 Temmuz 1937 Altı Ok'un Anayasa'ya girmesi.

11 Mayıs 1937 Atatürk, çiftliklerini hazineye, bir kısım gayrimenkullerini Ankara Belediyesi'ne, bütün parasını Dil ve Tarih kurumlarına bağışladı.

9 Temmuz 1937 Sadabad Paktı'nın imzalanması.

25 Ekim 1937 İsmet İnönü'nün Başbakanlıktan çekilmesi.

2 Şubat 1937 Bursa Merinos Fabrikası'nın Atatürk tarafından törenle açılması.
YIL: 1938

30 Mart 1938 Atatürk'ün hastalığı hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğince ilk defa resmi tebliğ yayınlaması.

11 Mayıs 1938 Atatürk'ün, çiftliklerini ulusa bağışlaması.

2 Eylül 1938 Bağımsız Hatay Devleti Millet Meclisi'nin ilk toplantısının yapılması.

5 Eylül 1938 Atatürk'ün vasiyetnamesini yazması. (Açılış 28 Kasım 1938)

16 Ekim 1938 Atatürk'ün hastalığı hakkında durumu günlü resmi tebliğler yapımına başlanması.

29 Ekim 1938 Atatürk'ün Türkiye Ordularına mesajı.

10 Kasım 1938 Atatürk'ün ölümü.

21 Kasım 1938 Atatürk'ün cenazesinin Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabre konulması.
YIL: 1953

10 Kasım 1953 Atatürk'ün Na'şının Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrinden, Anıtkabir’e nakledilmesi.
YIL: 1981

1981 UNESCO'nun aldığı bir kararla Atatürk'ün doğumunun 100. yılının bütün dünyada Atatürk Yılı olarak kutlanması.

SAYGILARIMLA

ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI

Cumhuriyetçilik: İmparatorluktan Türkiye ulus devletine geçiş gerçekleştirilmiş ve böylece modern Türkiye´nin ulusal kimliği kazandırılmıştır. İnsanların arzularını yerine getirebilecek yegane rejim cumhuriyet rejimidir.

CUMHURİYET İNSAN HAK VE HÜRRİYETLERİNE DAYALI BİR YÖNETİMDİR: CUMHURİYET ERDEMDİR.

Halkçılık: Atatürk inkılapları genel olarak halka yönelik bir biçimde gerçekleştirilmişti. İsviçre Medeni Kanunu olmak üzere Batı kanunlarının Türkiye´de uygulamaya konmasıyla birlikte kadınların statüsüne kökten değişiklikler getirmiştir. Üstelik, 1934 yılında kabul edilen bir kanun ile kadınlar seçme hakkını almışlardır. Atatürk çeşitli ortamlarda Türkiye´nin gerçek Yöneticilerinin köylüler olduğunu söylemiştir. Aslında bu durum Türkiye için bir gerçek olmaktan çok bir hedef niteliğindeydi. Halkçılık ilkesi için yapılan resmi açıklamada hiçbir bireyin, ailenin, sınıfın veya organizasyonun diğerlerinin daha üzerinde olmasını kabul etmez,. Gurur ile birleşen vatandaşlık fikri, onların daha fazla çalışmaları için gerekli psikolojik teşviki sağlayacak, birlik fikri ve ulusal bir kimliğin kazanılmasına yardımcı olacaktı.

Laiklik: Laiklik yalnızca devlet ve dinin birbirinden ayrılması anlamına gelmiyor, ayrıca dinin eğitim, kültürel ve yasal konulardan da ayrılması anlamını taşıyordu. Laiklik, düşünce özgürlüğü ve kuruluşların dini düşünce ve dini kuruluşların etkisinden bağımsız olmaları anlamına geliyordu. Bu akılcı ve dini siyasettin dışında tutan bir ilke idi; aydınlanmış İslam´a değil, çağdaşlığa karşı olan Müslümanlığın karşısındaydı.

İnkılapcılık: Atatürk´ün ortaya koyduğu en önemli ilkelerden birisi de reformculuk veya inkılapcılıktı. Bu ilkenin anlamı Türkiye´nin devrimler yaptığı ve geleneksel kuruluşlarını modern kuruluşlar ile değiştirmiş olduğu idi. Geleneksel kavramların iptal edildiği ve modern kavramların benimsendiği anlamına geliyordu. İnkılapcılık ilkesi, yapılmış olan inkılapların tanınmalarının çok ötesine geçti.

Milliyetçilik: Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlığının korunması ve ayrıca Cumhuriyetin siyasal yönden gelişmesi demek olan Bu milliyetçilik, tüm diğer milletlerin bağımsızlık haklarına saygılıdır. Yine bu milliyetçilik, sosyal içerikli bir milliyetçiliktir; Türk devletinin vatanı ve halkı ile bölünmez bir bütün olduğu ilkesine inanmaktadır.

Devletçilik: Kemal Atatürk yapmış olduğu açıklamalarda ve politikalarında Türkiye´nin bir bütün olarak modernizasyonunun ekonomik ve teknolojik gelişmeye önemli ölçüde bağlı olduğunu ifade etmiştir. Bu bağlamda, devletçilik ilkesinin de devletin ülkenin genel ekonomik faaliyetlerini düzenlenmesi ve özel sektörün girmek istemediği alanlara veya özel sektörün yetersiz kaldığı alanlara veya ulusal çıkarların gerekli kıldığı alanlara yine devletin girmesi gerektiği anlamında yorumlanmaktadır. Ancak, devletçilik ilkesinin uygulanmasında, devlet yalnızca ekonomik faaliyetlerin temel kaynağını teşkil etmemiş, aynı zamanda ülkenin büyük sanayi kuruluşlarının da sahibi olmuştur.

CUMHURİYETİN İLANI (29 EKİM 1923)

Saltanatın kaldırılmasının ve Lozan Barış Anlaşması´nın ardından TBMM´de en çok tartışılan konulardan biri, yeni devletin niteliği sorunuydu. Kendisi bir hükümet olan TBMM´nin ayrı bir hükümeti ve bu hükümet yönetecek bir başbakanı bulunmaması, meclis içinden bakanların seçiminde adayların gerekli oyu sağlamakta güçlük çekmeleri, sürekli sorunlara yol açmaktaydı. 27 Ekim 1923´te Ali Fethi (Okyar) Bey başkanlığındaki hükümetin istifası ve Cumhuriyet Halk Partisi grubunun yeni hükümet listesi üstünde anlaşmaya varmaması üstüne, Atatürk 28 Ekim gecesi arkadaşlarını toplayarak sorunun gerçek çözümüyle ilgili düşüncesini açıkladı ve İsmet İnönü´yle o gece, devletin niteliğinin cumhuriyet olduğunu saptayan bir yasa tasarısı hazırladı. Ertesi gün TBMM, yapılan işin çoktan doğmuş olan çocuğun adını koymak olduğunun milletvekillerine açıklanmasından sonra, saat 20.30´da Anayasa değişikliğini kabul ederek cumhuriyeti ilan etti ve oybirliğiyle alınan bu karardan sonra cumhurbaşkanı seçimine geçerek, gene oybirliğiyle Gazi Mustafa Kemal Paşa´yı Türkiye Cumhuriyeti´nin ilk cumhurbaşkanı seçti.

ATATÜRK'ÜN KİŞİLİĞİ VE ÖZELLİKLERİ

a. Vatan ve milletine olan düşkünlüğü

Vatan ve millet sevgisi Atatürk'ün taşıdığı özelliklerin temel taşıydı. O vatanı ve milleti için canını seve seve verebilecek bir karaktere sahipti.O kişisel egemenliği ortadan kaldırmış, egemenliği kayıtsız şartsız milletine vermiştir. Bununla milletine olan güvenini, sevgisini açıkça göstermiştir.
b. İdealistliği
Atatürk'ün en büyük ideali, milletini tam bağımsız, çağdaş ve ileri uygarlıklar düzeyine ulaştırmaktı. Onun diğer bir amacı da tüm ulusların barış içinde yaşamasıydı. Atatürk, Türk milletinin çağdaşlaşması için önüne çıkan tüm engelleri yenmiştir.
c. Hakikati Arama Gücü
Atatürk gerçekçi bir insandı. Olaylar ve kişiler karşısında gerçekleri çekinmeden söylediği gibi, doğru olanın gerçekleşmesi için elinden geleni de yapardı. O, yapacağı bir işte önce engelleri görür, onları birer birer ortadan kaldırır, sonunda amacına ulaşırdı. Hayalcilikten uzaktı.
d. Yaratıcı Zihniyeti
Atatürk'ün en önemli özelliklerinden biri de yaratıcı zihniyeti idi. Olaylar karşısında yılmadan mücadele eder. Sorunlara çözüm üretirdi. Atatürk, Türk milletinin tarihini inceleyip, onun özelliklerini çok iyi tanımıştı. Böylece Türk milletinin en ümitsiz zamanlardan bile başarılı olabileceğini anlamıştır. O, olayların akışına göre hareket eden değil, olayları yönlendiren bir kişi idi.
e. Sabır ve Disiplin Anlayışı
Atatürk bir işi yapmaya karar verdiğinde öncelikle şartların olgunlaşması için çalışırdı. Atatürk, disipline de çok önem verirdi. Bir işi yapmaya karar verdiği zaman ısrarla o konu üzerinde çalışır. Asla vazgeçmezdi.
f. İleri Görüşlülüğü
Atatürk'ün Çanakkale Savaşları sırasında düşmanın nereden çıkacağını bilmesi, II.Dünya Savaşı'nın çıkacağını tarih vererek söylemesi, İtalya ve Almanya'daki yükselişin söneceğini söylemesi, yine II.Dünya Savaşı'ndan en karlı çıkan devletin Sovyet Rusya olacağını söylemesi, onun bu yönünü açıkça  göstermektedir.
g. İyi Kalpliliği
Atatürk iyi kalpliydi. İnsanlığı bekleyen felaketlere  karşı sürekli çareler arardı. Ona göre gayesi barış olmayan bir savaş cinayetti.
h. Açık Sözlülüğü
Atatürk, doğru bildiğini açıkça söylemekten çekinmezdi. Atatürk, gerçekten memlekete hizmet etmek isteyenlerin açık kalpli olmaları gerektiğini söylerdi.
ı. İnsan ve Millet Sevgisi
Atatürk, milletini çok severdi milleti uğruna gece gündüz çalışmış, en umutsuz zamanlarda bile milletle beraber olmayı, millete güvenmeyi kendine prensip edinmişti. O yalnız kendi milletine değil bütün uygar milletlere saygı duymuştur.
i. Yersiz Acıma Gücünü Kontrol
Atatürk, Türk milletini yüceltmek için ömür boyu çalışmıştır. Olayları asla şansa bırakmamış, yersiz ve gereksiz aflarda bulunmamıştır.
j. Mantıklılığı
Atatürk, akla ve mantığa çok önem verirdi. O, yaptığı tüm işleri akla ve mantığa dayandırmıştı.
k. Çok Cepheliliği
Atatürk çok cepheliydi. O, hem iyi bir asker, hem devlet adamı hem de fikir ve aksiyon adamıydı.
l. Eğitimciliği
Atatürk, eğitime büyük önem verirdi.
m. Sanatseverliği
Atatürk sanata düşkündü. O, Türk milletinin engin bir sanat zevki olduğuna inanırdı.
n. Yöneticiliği
Atatürk, iyi bir yöneticinin bütün özelliklerine sahipti. Kendisini sevdirerek ve inandırarak insanları etkilemiştir. O bir işi yaptırmak istediğinde önce çevresindekileri ikna ederdi.
o. Rehberliği
Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktıktan hemen sonra başladığı işlerde bir rehberin bütün özelliklerini sergilemişti. O, millete en doğru yolu göstermişti.
ö. Gurura Yer Vermemesi
Atatürk, kurduğu cumhuriyet yaptığı inkılaplar ve kazandığı zaferlere rağmen gurura kapılmamıştır. "Ben yaptım!" sözünden hep kaçınmıştır. Her zaman: "Türk milleti başardı" demiştir.
p. Ümitsizliğe Ver Vermemesi
Atatürk, asla ümitsizliğe düşmezdi. İç ve dış düşmanların çokluğuna rağmen Milli Mücadeleyi başlatmış ve başarmıştır.
r. Metotlu Çalışması
Atatürk, yapılacak işlerin zamanını ve sırasını çok iyi bilirdi. O yapacağı işlerde her şeyi sırayla yapardı. Önce engelleri ortadan kaldırır, sonra hedefe varmada hiç zorlanmazdı.
 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !